Chủ Nhật 07/06/2020 
 Chỉ thị số 8/CT-UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Văn bản mới >> Thông báo

Chỉ thị số 8/CT-UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Cập nhật lúc 09:42 21/05/2020

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 8/CT-UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định với nội dung cụ thể như sau:

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách, trọng tâm để ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (khai thác IUU), khắc phục các khuyến nghị của Uỷ ban Châu Âu (EC) về tháo gỡ thẻ vàng bước đầu đã đạt được kết quả nhất định; công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá đã được thực hiện toàn diện tại các cửa sông, cảng cá và trên biển; công tác quản lý, cấp giấy phép khai thác thuỷ sản vùng khơi được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; nhận thức của người dân về chống khai thác IUU được nâng lên. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đánh dấu nhận biết tàu cá chưa đạt lộ trình quy định; hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản tại vùng lộng, vùng biển ven bờ vẫn chưa thực hiện được; tình trạng khai thác IUU chưa được ngăn chặn triệt để, nhất là tình trạng tàu cá vượt ranh giới qua vùng biển nước ngoài có chiều hướng gia tăng.

Để ngăn chặn, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác IUU, thực hiện Công văn số 81-CT/TW ngày 20/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Công văn số 908-CV/TU ngày 15/4/2020 của Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác IUU, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải quán triệt, nhận thức rõ việc triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng”, đồng thời coi đây là cơ hội để chấn chỉnh lại hoạt động khai thác thủy sản, phát triển bền vững, có trách nhiệm. Thi hành nghiêm Luật Thuỷ sản 2017 và các văn bản hướng dẫn; Chỉ thị 689/CT-TTg ngày 15/8/2010, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017, Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017, Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 908-CV/TU ngày 15/4/2020 của Tỉnh uỷ; Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 31/3/2020, Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020, Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của Chính phủ, các Bộ ngành trung ương, UBND tỉnh.

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác IUU, Luật Thuỷ sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho ngư dân trên địa bàn hiểu rõ để thực hiện; xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để khai thác hải sản.

- Tổ chức hướng dẫn, vận động các chủ tàu cá ký cam kết thực hiện đánh dấu tàu cá; lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đúng quy định; tuân thủ các quy định về khai thác thuỷ sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

- Khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản ở vùng ven bờ và vùng nội địa tỉnh Quảng Bình.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm tra, xác minh khi có thông tin tàu cá vượt ranh giới trên biển và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định; đồng thời tổ chức kiểm điểm chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài trước cộng đồng địa phương.

- Rà soát, lập danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác IUU để có giải pháp giám sát, ngăn chặn từ xa.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã ven biển chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn, nhất là để xảy ra thường xuyên tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về chống khai thác IUU, nhất là không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

- Huy động nguồn lực hiện có đẩy mạnh thanh tra, tuần tra, kiểm tra trên vùng biển của tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm về khai thác thuỷ sản, khai thác IUU theo quy định.

- Tăng cường giám sát hoạt động tàu cá trên biển qua phần mềm giám sát hành trình tàu cá, kịp thời thông báo cho UBND cấp huyện, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tàu cá vượt ranh giới qua vùng biển nước ngoài để cảnh báo, yêu cầu quay lại vùng biển Việt Nam; phối hợp với các địa phương thực hiện kiểm tra, xác minh khi có thông tin tàu cá vượt ranh giới qua vùng biển nước ngoài; xử lý nghiêm theo quy định đồng thời không thực hiện các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực thuỷ sản đối với các chủ tàu vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

- Xây dựng đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thuỷ sản tại vùng biển ven bờ, vùng lộng của tỉnh để làm cơ sở xác định hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của EC khi đến làm việc với Quảng Bình.

- Chỉ đạo Chi cục Thuỷ sản chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị cung cấp thiết bị sớm hoàn thành lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, quản lý thiết bị giám sát hành trình tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên; thực hiện nghiêm, đúng quy định việc đăng ký, đăng kiểm, cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản, cập nhật số liệu tàu cá lên phần mềm VNFISHBASE.

- Chỉ đạo BQL cảng cá Quảng Bình thực hiện nghiêm việc giám sát bốc dỡ thuỷ sản qua cảng; thực hiện xác nhận nguồn gốc thuỷ sản khai thác; đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong cảng cá.

- Chỉ đạo Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá kiểm tra tàu cá xuất bến, cập cảng đảm bảo đúng nội dung, tỷ lệ theo quy định; việc ghi chép, lưu giữ hồ sơ phải khoa học, rõ ràng phục vụ cho các đoàn kiểm tra của tỉnh, Trung ương và EC đến kiểm tra.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả, tình hình thực hiện Chỉ thị.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất, nhập bến, kiên quyết không cho ra khơi, xử lý nghiêm các tàu cá không tuân thủ đúng các thủ tục giấy tờ, ghi số đăng ký tàu cá, các trang thiết bị, tàu giã cào khai thác trái phép theo quy định.

- Chỉ đạo cán bộ của các Trạm Kiểm soát biên phòng là thành viên của Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá thực hiện việc kiểm tra tàu cá xuất bến theo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông báo, cảnh báo, yêu cầu tàu cá của tỉnh vượt ranh giới qua vùng biển nước ngoài quay về vùng biển Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp các lực lượng, địa phương liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động khai thác trên biển, xử lý các tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Quảng Bình, tập trung vào các khu vực có nhiều tàu cá qua lại, khu vực thường xuyên có vi phạm.

- Chủ động nắm bắt thông tin trong quần chúng nhân dân, tuyên truyền, vận động, chủ động ngăn chặn các ý đồ, hành vi cho tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

5. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đưa tàu cá và ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái pháp luật hoặc môi giới chuộc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước trái phép; quản lý chặt chẽ số ngư dân được nước ngoài trả về, phát hiện và xử lý các trường hợp bị nước ngoài hoặc các thế lực thù địch tác động, mua chuộc, lôi kéo hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

6. Sở Ngoại vụ chủ trì tham mưu thực hiện công tác bảo hộ công dân, sớm đưa ngư dân và tàu cá của tỉnh về nước trong trường hợp bị nước ngoài bắt giữ; chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh đề xuất với các Bộ, ngành Trung ương ban hành bản đồ chỉ rõ ranh giới với các nước trên biển để hướng dẫn cho ngư dân, tránh tình trạng ngư dân vô ý vượt qua ranh giới khai thác hải sản tại vùng biển nước ngoài.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin chính xác, đồng thời đẩy mạnh tuyền truyền các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề phân định vùng biển giữa Việt Nam và một số quốc gia láng giềng, lưu ý các vùng biển chưa phân định, chồng lấn với các nước; các quy định pháp luật về thuỷ sản, chống khai thác IUU của Việt Nam, quốc tế và các nước thường xuyên có tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm.

8. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, các địa phương tham mưu UBND tỉnh bảo đảm kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác chống khai thác IUU trên địa bàn.

Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.

Theo quangbinh.gov.vn

 

VIDEO CLIP

Previous
  • Giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới (nCoV 2019)

  • VOV BACSI24

  • Đánh giặc Corona

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Lạc lối

  • Người đàn bà ẩn danh

  • Vén màn quá khứ

  • Ánh đèn nơi thành thị

Next


Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 6/7/2020 2:25:49 PM
MuaCKBán
AUD 15,868.27 16,028.5616,530.95
CAD 16,825.70 16,995.6617,528.36
CHF 23,710.87 23,950.3724,701.06
CNY 3,215.40 3,247.883,350.18
DKK - 3,478.193,608.80
EUR 25,737.78 25,997.7627,050.38
GBP 28,690.70 28,980.5129,888.87
HKD 2,924.89 2,954.433,047.03
INR - 307.26319.32
JPY 205.45 207.53215.93
KRW 16.66 18.5120.28
KWD - 75,303.9478,258.53
MYR - 5,405.195,519.13
NOK - 2,453.202,555.52
RUB - 337.75376.36
SAR - 6,179.206,421.64
SEK - 2,490.332,594.21
SGD 16,291.21 16,455.7716,971.55
THB 652.67 725.19752.43
USD 23,130.00 23,160.0023,340.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 09:12:25 AM 06/06/2020
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 48.250 48.650
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 47.250 47.850
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 47.250 47.950
Vàng nữ trang 99,99% 46.800 47.600
Vàng nữ trang 99% 45.729 47.129
Vàng nữ trang 75% 33.954 35.854
Vàng nữ trang 58,3% 26.004 27.904
Vàng nữ trang 41,7% 18.101 20.001
qc