Chủ Nhật 17/10/2021


Chuyên đề - Chuyên mục >> Cải cách hành chính

Thảo luận về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Cập nhật lúc 10:33 11/06/2019

Ngày 10/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm kịp thời thể chế hoá tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) và Nghị quyết số 56 của Quốc hội. Thảo luận tại hội trường về nội dung này, các ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cơ bản nhất trí với Dự án Luật sửa đổi bổ sung lần này, đồng thời đề xuất một số ý kiến để Quốc hội xem xét, thảo luận.

Thảo luận về nội dung các vấn đề được sửa đổi, bổ sung trong Luật Tổ chức Chính phủ (TCCP), đại biểu Nguyễn Mạnh Cường cho rằng Luật TCCP được sửa đổi không nhiều. Tuy nhiên, các nội dung lại tập trung chủ yếu theo hướng giao cho Chính phủ quy định với tổng cộng là 4 nội dung lớn, trong đó có gần 20 nội dung nhỏ được liệt kê. Cách quy định như vậy có nhiều điểm bất cập, cần phải làm rõ. Cụ thể, cần làm rõ những nội dung được giao cho Chính phủ quy định là nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quy định đương nhiên của Chính phủ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hay đây là thẩm quyền do Quốc hội ủy quyền cho Chính phủ quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình thảo luận tại hội trường.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng: "Nếu những vấn đề nêu trên thuộc thẩm quyền đương nhiên của Chính phủ theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì không cần thiết phải sửa luật này.

- Nếu những vấn đề nêu trên là thẩm quyền do Quốc hội ủy quyền cho Chính phủ quy định, thì dự thảo luật đang đi theo hướng xây dựng Luật TCCP thành một luật khung; giao cho Chính phủ quy định bằng các Nghị định mà các dự thảo Nghị định hoàn toàn không được gửi kèm theo Hồ sơ Luật.

Những nội dung được giao cho Chính phủ quy định về cơ bản nhắc lại một số nội dung chính được đề ra trong các Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Thậm chí, có những nội dung đã được Luật hiện hành quy định (hay nói cách khác đã được Quốc hội quy định) thì lần này quy định này cũng bị bãi bỏ để giao cho Chính phủ quy định (cụ thể là quy định về số lượng cấp phó của cấp Vụ là không quá 3 người; cấp Tổng cục không quá 4 người tại Khoản 2, Điều 40). Như vậy, số lượng cấp phó này sẽ không bị khống chế cho đến khi có Nghị định của Chính phủ và cũng không rõ là số lượng này sẽ được tăng lên hay giảm đi. Trong khi đó, đây là một quy định được Quốc hội khóa 13 thảo luận kỹ nhằm khắc phục một thực trạng là có quá nhiều cấp phó ở các cơ quan Trung ương. Việc bỏ quy định này cũng chưa được tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định này trên thực tiễn...

Từ những vấn đề nêu trên, tôi cho rằng, việc xây dựng Luật theo hướng Luật khung là “bước lùi” của dự thảo. Có cử tri nói rằng có lẽ chẳng ở đâu như nước ta, Luật được ban hành nhưng Chính phủ không ban hành Nghị định thì Luật “chết ngay”. Có lẽ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể để khi văn bản có hiệu lực thì thi hành được ngay vẫn còn là ước mơ lâu dài.

Thứ hai, về việc bổ sung thẩm quyền của Chính phủ “quyết định thực hiện thí điểm những mô hình mới về tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, cấp huyện” tại Khoản 10, Điều 23. Trong tờ trình, Chính phủ giải thích thêm là việc thí điểm thực hiện trong trường hợp pháp luật chưa quy định hoặc quy định không còn phù hợp.

Tôi nhận thấy, việc thực hiện thí điểm những mô hình mới về tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, cấp huyện là rất cần thiết. Các Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 cũng đặt ra yêu cầu này. Tuy nhiên, cần xem xét, cân nhắc về thẩm quyền quyết định về việc thí điểm và kể cả nội hàm của thuật ngữ thí điểm.

Thứ ba, về việc quy định biên chế tối thiểu của các tổ chức hành chính. Đây cũng là một yêu cầu được đặt ra trong Nghị quyết của Đảng. Tuy nhiên, khi cụ thể hóa nội dung này vào Luật, đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ:

- Dự thảo đã bổ sung điểm 3b về quy định tiêu chí thành lập các tổ chức hành chính (như cục, vụ, viện, văn phòng, ban…) thì có cần phải có điểm 4a quy định biên chế tối thiểu của các tổ chức hành chính này không? hay biên chế tối thiểu phải được coi là 1 trong các tiêu chí thành lập tổ chức hành chính?

- Việc đặt ra yêu cầu biên chế tối thiểu cũng là cần thiết, tuy nhiên đây đã phải là vấn đề bức xúc nhất trong những hạn chế về tổ chức, bộ máy của chúng ta hay chưa và liệu nó có tác động ngược hay không? Trong khi đó, vấn đề thực tế hiện nay đặt ra là bộ máy, biên chế công chức đang phình to, cần khống chế biên chế thì lại không được đề cập trong Luật".

Thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu Cao Thị Giang, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng: "Theo quy định tại dự thảo Luật thì Thường trực HĐND cấp tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện gồm có Chủ tịch và một Phó Chủ tịch, các ủy viên là Trưởng các Ban của HĐND. Chủ trương chung hiện nay là phải thực hiện giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, tuy nhiên nếu thực hiện giảm đồng loạt ở tất cả các địa phương sẽ là không hợp lý.

- Đối với các Ban của HĐND, dự thảo Luật quy định: Ban của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện gồm Trưởng ban, một Phó Trưởng ban, Trưởng ban có thể hoạt động chuyên trách, Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách. Với quy định này các tỉnh, thành phố, kể cả tỉnh loại 2 và 3, có thể bố trí cả Trưởng ban và Phó Trưởng ban (nghĩa là hai người) hoạt động chuyên trách mà không trái luật. Nếu bố trí như vậy, sẽ không thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thứ 2: Về số lượng đại biểu HĐND cấp huyện

Dự thảo Luật quy định: Số đại biểu HĐND ở cấp huyện có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã, phường trực thuộc trở lên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực HĐND cấp tỉnh. Quy định như trên đã tạo ra các thủ tục rườm rà không cần thiết.

Thứ 3: Về cơ cấu, tổ chức UBND cấp xã

Theo dự thảo Luật quy định có tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại 2 so với quy định hiện nay. Việc tăng số Phó Chủ tịch UBND cấp xã là không đúng chủ trương tại Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương. Mặt khác, hiện nay, Chính phủ mới ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 92, đã quy định mỗi xã giảm 02 cán bộ, công chức so với quy định hiện hành".

Về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương, theo đại biểu Cao Thị Giang, hiện nay, chúng ta đang triển khai thực hiện chủ trương hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung. Việc hợp nhất này gây ra những vướng mắc trong hoạt động của văn phòng. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu để có thể sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến vấn đề này trong Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.


Duy Toàn - Mai Nhung

 

VIDEO CLIP

Previous
  • Hướng dẫn giãn cách xã hội

  • Những điều cần biết sau khi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

  • Danh hương Lệ Sơn

  • Động Thiên Đường

  • THÔNG ĐIỆP 5K

Next


GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Nhân duyên ngang trái

  • Lối thoát nghiệt ngã

  • Ba lần và một lần

Next
Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 10/17/2021 6:39:14 AM
MuaCKBán
AUD 16,449.93 16,616.0917,137.21
CAD 17,932.48 18,113.6218,681.71
CHF 24,009.58 24,252.1025,012.72
CNY 3,463.73 3,498.723,608.99
DKK - 3,481.503,612.30
EUR 25,712.02 25,971.7427,129.36
GBP 30,328.65 30,635.0031,595.80
HKD 2,852.40 2,881.212,971.57
INR - 302.81314.70
JPY 193.96 195.92205.15
KRW 16.65 18.5020.27
KWD - 75,330.4378,287.51
MYR - 5,423.735,538.17
NOK - 2,638.522,748.63
RUB - 318.22354.60
SAR - 6,053.436,291.05
SEK - 2,582.882,690.66
SGD 16,456.29 16,622.5117,143.84
THB 606.36 673.73699.05
USD 22,630.00 22,660.0022,860.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 01:31:59 PM 16/10/2021
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 57.000 57.700
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 50.750 51.450
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 50.750 51.550
Vàng nữ trang 99,99% 50.350 51.150
Vàng nữ trang 99% 49.444 50.644
Vàng nữ trang 75% 36.516 38.516
Vàng nữ trang 58,3% 27.973 29.973
Vàng nữ trang 41,7% 19.482 21.482
qc